Điều Lệ - Quy Chế

Điện thoại: 84 2723.521212 Email: info@mecofood.com.vn
Tiếng Việt Tiếng Anh

Điều Lệ - Quy Chế
Điều lệ tổ chức hoạt động

Điều lệ tổ chức hoạt động

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006.

Zalo
Hotline